Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Firma STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”. Pierwsza turwa rekrutacji rusza już 24 lutego 2020 r.

W projekcie mogą wziąść udział osoby:

  1. bezrobotne lub bierne zawodowo;
  2. powyżej 30 roku życia;
  3. zamieszkujące województwo podkarpackie, gminy: miasto Krosno lub miasto Jedlicze lub Korczyna;
  4. które nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020;
  5. należące do co najmniej jednej z następującej grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety.

W ramach wsparcia uczestnicy wezma udział w szkoleniu dot. własnej działalności gospodarczej, środki finansowe w wysokości 23 050,00 zł które może przeznaczyć na zakup środków trwałych oraz wsparcie pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności w wysokości 2600 zł netto.
Szczegóły znajdziecie na stronie STAWIL

Odsłony: 191